Menunjukkan catatan yang berlabel BahasaPapar semua
Istilah baharu sesuai keadaan semasa
Morfem sebagai unsur perkataan
Baha Zain Sasterawan Negara ke-12
Ungkapan 'demi untuk' kurang tepat
Membina ayat menggunakan kata kerja ada
Tatacara penggunaan kata adjektif berkaitan perasaan
Penjodoh bilangan untuk kata nama benda hidup
Kata penegas 'ada'
Cara betul penggunaan awalan ter-
duniaenglish.com - Belajar bahasa Inggeris guna telefon